• Address नगरपालिका -१, देवकोटा चोक मन्थली
  • Phone 048540304, 048540283

 

ऋण स्वीकृत गर्ने अधिकार सम्वन्धी व्यवस्था 

क्र.सं.ऋण लगानीको सीमाजिम्मेवारी
रु.३,००,०००।- (तीन लाख) सम्मव्यवस्थापन टोली
रु. ३,००,०००।- (तीन लाख) माथि रु.५,५०,०००।- (पाँच लाख पचास हजार) सम्मऋण उपसमिति
रु. ५,५०,०००।- (पाँच लाख पचास हजार) देखि माथि संचालक समिति