• Address नगरपालिका -१, देवकोटा चोक मन्थली
  • Phone 048540304, 048540283

 

ध्येय  
यस संस्थाको ध्येय निम्न वमोजिम रहेको छ ।  
• आर्थिक अवस्थामा सुधार  
• अवसरहरुको सृजना   
•  धिकार र पहूँच अभिवृद्धि 
• अग्रसरता विकास
• अभियान/आन्दोलनहरु संचालन
• औद्योगिककरण वा उद्यमशिलता विकास