• Address नगरपालिका -१, देवकोटा चोक मन्थली
  • Phone 048540304, 048540283

सदस्यताका लागि लाग्ने रकम :
यस संस्थामा सदस्यताका लागि निम्न वमोजिम रकम लाग्नेछ ।  
• सदस्यता शुल्क    रु.३००।-  
• अनिवार्य मासिक    रु.१५०।- 
• नियमित मासिक वचत   रु.१५०।- (न्युन्तम) 
• शेयर खरिद    रु.१०००।- (१० कित्ता) 
• शेयर प्रमाण पत्र खरिद   रु.३०।- 
• पास वुक खरिद    रु.३०।  
• पेस्लिप     रु.२५।-   
जम्मा रु.१,६८५।- (जसमध्ये रु.१,३००।- पछि फिर्ता हुने)