• Address नगरपालिका -१, देवकोटा चोक मन्थली
  • Phone 048540304, 048540283

बचतको प्रकार  


अनिवार्य बचत : कुनै पनि व्यक्तिले सदस्य भए पश्चात अनिवार्य रुपमा प्रत्येक महिना मासिक रु.२००।— (दुई सय) का दरले गरिने बचत नै अनिवार्य बचत हो । अनिवार्य बचत संस्थाका सम्पूर्सण सदस्यहरुले समान रुपमा मासिक रु.२००।— (दुई सय) बचत गरिन्छ । यसर्थ यो बचत हरेक १० वर्षमा ५० प्रतिशत मात्र फिर्ता हुनेछ ।  

मासिक वचत : कुनै पनि सदस्यले नियमित रुपमा हरेक महिना गरिने वचतलाई मासिक बचत भनिनेछ । मासिक बचत हरेक महिना कम्तिमा रु.१००।— (एक सय) बचत गर्ने गरि ईच्छा बमोजिम बचत गर्न सकिन्छ । यस किसिमको बचत न्युन्तम रु.१,०००।— (एक हजार) मौज्दात राखि वाँकी रकम जुनसुकै वेला फिर्ता झिक्न सकिन्छ ।  

दैनिक बचतः कुनै पनि सदस्यले दैनिक रुपमा नियमित गरिने वचतलाई वुझाउने छ । दैनिक रुपमा आम्दानी हुने सदस्यहरुले दैनिक न्यून्तम रु.१००।— (एक सय) देखि माथि ईच्छा अनुसार वचत गर्न सकिन्छ । यस किसिमको वचत न्युन्तम रु.१,०००।— (एक हजार) मौज्दात राखि वाँकी रकम जुनसुकै वेला फिर्ता झिक्न सकिन्छ । 

आवधिक बचतः कुनै पनि सदस्यले कम्तिमा ३ महिना देखि १ वर्षसम्म वा सो भन्दा बढी समय  खुलाई न्युनतम रुपमा रु.१०,०००।— (दश हजार) देखि माथि ईम्छा अनुसार एकै पटक जम्मा गरिने वचतलाई वुझाउने छ । यस किसिमको वचत समयावधी पुरा भइ सके पश्चात सम्पूर्रण रकम एकमुष्ठ रुपमा फिर्ता झिक्न सकिन्छ । पुनः आवधिक वचतको रुपमा वचत गर्न चाहानेले उक्त रकम फेरी पनि जम्मा गर्न सकिन्छ ।  

बाल बचतः सदस्यहरुद्धारा आफु संरक्षक रही १८ वर्ष भन्दा मुनिका वालवालिकाको नाममा नियमित रुपमा कम्तिमा रु.१००।— (एक सय) देखि अधिकतम रु.२०,०००।— (वीस हजार) सम्म गरिने वचतलाई वुझाउने छ । यस वचतमा जम्म भएको रकम हरेक ३ वर्षमा ५० प्रतिशतसम्म फिर्ता झिक्न सकिन्छ ।    

खुत्रुके बचतः आफ्नो साथमा भएको रकम संस्थाले उपलव्ध गराइएको खुत्रेकमा जम्मा गरि महिनाको अन्तमा संस्थामा जम्मा गरिने वचतलाई वुझाइनेछ । खुत्रुके वचतमा जम्मा भएको रकम वर्षमा १ पटक ९० प्रतिशत सम्मा फिर्ता झिक्न सकिन्छ ।   

एकल वचतः संस्थाको एकल महिला वा पुरुष सदस्यद्धारा शुरुमा रु.३,०००।— (तीन हजार) जम्मा गरि त्यस पछि जतिपनि वेला जतिपनि रकम जम्मा गर्न मिल्ने यो वचत संस्थाको एकल महिला वा पुरुष सदस्य लक्ष्यित गरि ल्याइएको हो । यस वचतमा जम्मा भएको रकम न्यून्तम रु.५००।— (पाँच सय) मौज्जाद राखि जुनसुकै वेला फिर्ता झिक्ने सकिन्छ । 

जेष्ठ नागरिक वचतः ६५ वर्ष भन्दा माथिका जेष्ठ नागरिकले शुरुमा रु.३,०००।— (तीन हजार) जम्मा गरि त्यस पछि जतिपनि वेला जतिपनि रकम जम्मा गर्न मिल्ने यो वचत जेष्ठ नागरिकहरुलाई लक्ष्यित गरि ल्याइएको हो । यस वचतमा जम्मा भएको रकम न्यून्तम रु.५००।— (पाँच सय) मौज्जाद राखि जुनसुकै वेला फिर्ता झिक्ने सकिन्छ । 

कारोवार वचतः कारोवार वचत भन्नाले कुनै सामुदायिक संस्था/समूह/उपभोक्त समिति/संस्थाद्धारा जुनसुकै वेला जम्मा गर्न र झिक्न सकिने गरि गरिएको वचतलाई वुझाइने छ । यस वचतमा जम्मा भएको रकम न्यून्तम रु.३,०००।— (तीन हजार) मौज्जाद राखि जुनसुकै वेला फिर्ता झिक्ने सकिन्छ । 

जमानी वचतः ऋण लिन चाहाने सदस्यहरुले ऋण रकमको १० प्रतिशत रकम निक्षेप हुनु पर्ने प्रावधान वमोजिम निक्षेप कायम गर्न ऋण लिनु पूर्व गरिने वचतलाई जमानी वचत भनिनेछ । यस वचतमा जम्मा भएको रकम ऋण चुक्ता भए पश्चात सम्पूणर् रकम फिर्ता झिक्ने सकिन्छ । 

सुनौलो/उज्यालो भविष्य वचतः कुनै पनि सदस्यले आफ्ना सन्ततीको भविष्यका लागि सन्ततीकैै नाममा कम्तिमा रु.१००।- देखि माथि अधिकतम रु.१०,०००।— (दश हजार) सम्म मासिक नियमित रुपमा ५, १०, १५ वा २० वर्षसम्मा फिर्ता नझिक्ने गरि गरिने वचतलाई वुझाउने छ । यस वचतमा कवुल गरिएको समायवधीसम्म वचत गरेमा संस्थाले एकमुष्ठ स्कीम वमोजिम भुक्तान गरिन्छ ।  

लखपति वचतः कुनै पनि सदस्यले मासिक रुपमा कम्तिमा रु.१००।- देखि माथि देखि माथि अधिकतम रु.१०,०००।— (दश हजार) सम्म नियमित रुपमा ५, १०, १५ वा २० वर्षसम्मा गरिने वचतलाई वुझाउने छ । यस वचतमा कवुल गरिएको समायवधीसम्म वचत गरेमा संस्थाले एकमुष्ठ स्कीम वमोजिम भुक्तान गरिन्छ ।  

यूवा उद्यमशिल वचतः यूवाहरुलाई उद्यमशिलता तर्फ उत्प्रेरित गर्नका लागि आवश्यक पूँजि संकलन गर्न १९ वर्षदेखि ४० वर्ष उमेर समूहका सदस्यहरुले गरिने नियमित वचतलाई यूवा उद्यमशिल वचत भनिनेछ । यस वचतमा जम्मा भएको रकम हरेक ५ वर्षमा ९० प्रतिशत फिर्ता झिक्न सकिन्छ ।  
तलव वचतः कुनै पनि कर्मचारीले आफ्नो मासिक नियमित तलब जम्मा गर्ने गरि खोलिएको बचत खातालाई तलब बचत भनिनेछ ।