• Address नगरपालिका -१, देवकोटा चोक मन्थली
  • Phone 048540304, 048540283

यस वर्ष सदस्यता राहत प्रदान गरिएका घर परिवारहरु :

क्र.सं.मृतकको नामठेगनाप्रदान गरिएको रकम रु.हकवालाको नाम