• Address नगरपालिका -१, देवकोटा चोक मन्थली
  • Phone 048540304, 048540283

बचत दर, बचत बुझाउने समय, फिर्ता पाउने रकमको सीमा र समय  

निक्षेपको प्रकार बमोजिम बचत दर, बचत बुझाउनु पर्ने समय, फिर्ता पाउने रकमको सीमा र समय निम्न अनुसार रहेको छ । 

क्र.सं.वचतको प्रकारवचत गर्न पर्ने न्यून्तम रकमवचत वुझाउने/गर्ने समयफिर्ता लिने पाउने रकम र समय
अनिवार्य बचतरु. १००।- मात्रा हरेक महिना १० गते भित्रहरेक १० वर्षमा ५० प्रतिशत रकम 
मासिक बचतरु. ३००।-देखि माथिहरेक महिना १० गते भित्ररु.१०००।- न्यून्तम मौज्दात राखि अन्य रकम चाहेको बखत 
दैनिक बचतरु. १००।- देखि माथिदैनिक रुपमारु.१०००।- न्यून्तम मौज्दात राखि अन्य रकम चाहेको वखत 
आवद्यिक बचत (६ महिनादेखि ३ वर्ष)न्यून्तम रु. १०,०००।- भन्दा माथिजहिले पनिसम्झौता अवधि सके पछि सम्पूर्ण रकम
बाल बचतएक पटकमा रु.१००।-देखि २०,०००।—सम्मजहिले पनि हरेक ३ वर्षमा ५० प्रतिशत 
 
खुत्रुके बचतकम्तिमा महिनाको रु.१००।-खुत्रेकमा जम्मा गर्ने र संस्थाले मासिक रुपमा संकलन गर्ने१ वर्ष पछि कुल बचत रकको ९० प्रतिशत सम्म
एकल बचतखाता खोलेको बखत रु.३,०००।- त्यस पश्चात इच्छानुसारजहिले पनि  रु.५००।- न्यून्तम मौज्जदात राखि अन्य रकम चाहेको वखत 
जेष्ठ नागरिक बचतखाता खोलेको बखत रु.३,०००।- त्यस पश्चात इच्छानुसार मासिक रुपमारु.५००।- न्यून्तम मौज्जदात राखि अन्य रकम चाहेको वखत 
कारोबार बचतरु.५,०००।- देखि माथिजहिले पनि गर्न सकिनेरु. ३ हजार मौज्जाद राखि वाँकी रकम
१०जमानी बचतकुल ऋण रकमको १० प्रतिशतऋण लगेको वखतऋण चुक्त भए पश्चात सम्पूणर् रकम
११सुनौलो भविष्य बचतरु.१००।- देखि माथि हरेक महिनाको १० गते भित्रसमयसीमा (१०, १५ र २० वर्ष) समाप्त भए पश्चात सम्पूर्ण रकम 
१२तलव बचत मासिक तलव वरावर  तलव भूक्तनीको समयमारु.५००।- न्यून्तम मौज्दात राखि अन्य रकम चाहेको बखत
१३लखपति बचतरु.१००।- देखि माथिहरेक महिना १० गते भित्रसमयसीमा (१०, १५ र २० वर्ष) समाप्त भए पश्चात सम्पूणर् रकम
१४युवा उद्यमी बचत मासिक रु.१,०००।- देखि माथिमासिक रुपमाहरेक ५ वर्षमा ९० प्रतिशत रकम 

 

वचत फिर्ता वन्देज    
निम्न अवस्थामा बचत फिर्ताका लागि बन्देज लगाउन सक्नेछन् । 
• ऋण लिई नियमित किस्ता वा व्याज बुझाउन बाँकी रहेको अवस्था ।  
• सरकार वा सम्वन्धित निकायहरुद्धारा वचत रोक्काको लागि लेखि पठाइएको अवस्था । 
• कुनै पनि ऋणीको वचत धितो जमानी वसेको अवस्था ।  
• अकल्पनिय विपत वा संकटको अवस्था ।  

बचत खाता बन्द तथा परिवर्तन  
• कुनै पनि सदस्यले नियमित/अनिवार्य वचत वाहेक अन्य वचत पनि गरेको अवस्थामा नियमित/अनिवार्य वचत वहेकको अन्य वचत वन्द गर्न चाहेमा वचत वन्द गर्न सकिनेछ ।  
• वचत वन्द गर्दा वचत वन्द सम्वन्धी निवेदन फारम भरि आवेदन दिनु पर्ने छ । वचत खाता वन्द गर्दा कुनै शुल्क लाग्ने छैन । 
•  कुनै पनि सदस्यले आफ्नो कुनै पनि खातामा रहेको रकम अन्य आफ्नै नाममा रहेको खातामा वा अन्य व्यक्तिको खातामा सार्न सकिनेछ । जसको लागि खाता परिवर्त वा रकम सार्न अनुमित फारम भरि आवेदन दिनु पर्नेछ । 
• स्यता त्याग गरेमा नीजको नाममा रहेको सम्पूणर् खाता वन्द हुनेछ । यसरी सदस्यता त्याग गरि खाता वन्द हुन आएमा तोकिएको सेवा शुल्क लिई वचत खाता वन्द गर्न सकिनेछ  
• सदस्यता त्याग गरि वचत खाता वन्दा गर्दा नियम वमोजिम आवश्यक शुल्क र कट्टा गर्नु पर्ने रकम कट्टा गरि वाँकी रकम फिर्ता दिनु पर्ने छ । ।  
•  तर माथि जे सुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै पनि सदस्यले संस्थाबाट प्राप्त वा भूक्तान गर्नु पर्ने कुनै रकम भएमा सो फरफराक नभएसम्म वा निजले लिएको ऋण, तिर्नु पर्ने कुनै दायित्व वा अन्य कुनै सदस्यको तर्फवाट धितो वा जमानी वसेकोमा सो को दायित्व फरफराक नभएसम्म नीजको वचत खाता वन्द हुने छैन ।